Egyedi rendezvény védelme

2014. július 25., 11:17

Tisztelt Érdeklődő!

Köszönettel vettük az alábbi levelét, amelyben az iránt érdeklődik, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy rendezvény védelmére, amelynek a neve és a tematikája, tartalma egyedi, jól megkülönböztethető minden más települési rendezvénytől.

A kérdés, amellyel megkereste a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) meglehetősen összetett, ezért engedje meg, hogy az alábbiakban néhány, a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos alapvető információval segítsük annak eldöntésében, hogy milyen jogi védelem jöhet szóba az Ön által vázolt megoldás esetében, illetve mi a jogi védelem keletkezésének módja.

Napjainkban világszerte jellemzően az iparjogvédelem és a szerzői jog biztosítja a szellemi alkotások védelmét.

Az iparjogvédelmen belül az eltérő jellegű megoldások védelmére különféle oltalmi formák alakultak ki.

A műszaki megoldások szabadalommal illetve használati mintaoltalommal védhetők. Kérdéséhez kapcsolódóan jelezzük, hogy a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében "Nem minősül az (1) bekezdés szerinti találmánynak különösen ....az üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás."

Egy tárgy alakja, formája, külső jellegzetessége a formatervezési mintaoltalom hatálya alá tartozik.

Egy gazdasági tevékenység körében használt megkülönböztető megjelölés védelmére - amilyen az említett Falusi Kamra Mustra megjelölés is - a védjegyoltalom jöhet szóba.

Az említett rendezvény védelmére a fenti oltalmi formák közül vélhetően csak a védjegyoltalom jöhet szóba, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Amennyiben valaki egy megjelölést (ábrát, nevet, egyéb grafikailag ábrázolható megjelölést) gazdasági tevékenység során adott szolgáltatások és/vagy áruk azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szeretne kizárólagos joggal használni, a megjelölés védelmére a védjegyoltalom az alkalmas oltalmi forma.

A védjegy nem védi azt az árut vagy szolgáltatást, ebben az esetben a fesztivál tematikáját vagy tartalmát, amellyel kapcsolatban használják.

A védjegyoltalom alapján a védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos vagy azzal összetéveszthető megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal/szolgáltatásokkal azonos, vagy azokhoz hasonló áruk illetve szolgáltatások vonatkozásában.

Védjegyoltalomban azok a megjelölések részesülhetnek, amelyek grafikailag ábrázolhatók, megkülönböztetésre alkalmasak, valamint a lajstromozásukkal szemben nem állnak fenn kizáró okok.

A Falusi Kamra Mustra megjelöléssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt., http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/1997_XI_Vt.pdf ) 2. § (2) bekezdés a) pontjára, amely értelmében ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen, ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, ...., rendeltetése, ........ illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak. A 2. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha használata révén - akár az elsőbbség időpontja előtt, akár azt követően - megszerezte a megkülönböztető képességet.

A védjegy magyarországi lajstromozása iránti igényt a Hivatalhoz benyújtott kérelemmel lehet elindítani.

A védjegybejelentésben - a Nizzai Osztályozás szerint (http://sztnh.gov.hu/adatbazisok/nizzai_osztalyozas.html ) - nevesíteni kell azokat az árukat, illetve szolgáltatásokat, amelyekkel kapcsolatban a védjegyet használni kívánják.

Az eljárási díj a Nizzai Osztályozás szerint igényelt osztályok számától függ: három áruosztályig: 74 800 Ft; a negyedik és minden további áruosztály után osztályonként: 32 000 Ft.

A lajstromozási eljárás menete a: http://www.sztnh.gov.hu/vedjegy/vedj_tajekoztato.html oldalon található tájékoztatóból ismerhető meg.

A szerzői jogi védelem hatálya alá a művészeti, irodalmi és tudományos alkotások tartoznak. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A törvény a megformálatlan tartalmat kizárja a szerzői jogi védelemből, amikor kimondja: ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem részesülhet védelemben. Egy rendezvény tartalmi elemei, szervezése, menete tehát vélhetően nem sorolható a szerzői jog alapján védelemben részesíthető művek körébe, ugyanakkor magát a rendezvényt részletesen ismertető írásmű, lényegében a rendezvény "forgatókönyve" - mint szakirodalmi mű - szerzői jogi védelem alatt állhat.

A szerzői jogi védelem a mű létrejöttétől kezdve, a törvény erejénél fogva fennáll meghatározott ideig anélkül, hogy a jogvédelem érdekében az alkotást bárhol bejelentenék, vagy bármilyen nyilvántartásba bejegyeznék.

A szerzői jogi vitás kérdések rendezése bírói útra tartozik. Jogvita esetén a művel kapcsolatos tényeket és körülményeket - adott esetben évekkel a mű létrejöttét követően - a bíróság előtt kell igazolni. Ebben lehet a szerző segítségére, ha a mű létrejöttét követően a művet letétbe helyezi közjegyzőnél vagy az illetékes közös jogkezelő szervezetnél, illetve önkéntes műnyilvántartásba veteti a Hivatalnál (részletek: http://www.sztnh.gov.hu/szolgaltatasok/onkentes_munyilvantartas.html ).

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a mű önkéntes műnyilvántartásba vétele semmiféle, a szellemi alkotáshoz fűződő jogot nem keletkeztet, csupán egy bizonyítási eszközt ad a szerző kezébe.

A fenti külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó szellemi alkotások is jogvédelmet élvezhetnek a Ptk. 86. §-a alapján. A Ptk. 86. §-a alapján a személyeket védelem illeti meg a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik (know-how) tekintetében is, amennyiben azok széles körben felhasználhatók, és közkinccsé még nem váltak. Egy módszer - amennyiben megfelel az említett feltételeknek - ebbe a körbe tartozik, és - a szerzői jogi védelemhez hasonlóan - bármiféle nyilvántartásba vétel nélkül élvez védelmet. Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egy évek óta megrendezésre kerülő fesztivál tematikája, tartalma vélhetően nem tartozik ebbe a körbe.

Reméljük, hogy a fentiek a segítségére lesznek annak eldöntésében, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a védelemre. Kiemelve, hogy szakvélemény, tanács adása, valamint az esetleges kapcsolódó jogi ügyletek (beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése; képviselet ellátása az illetékes bíróságok és más hatóságok előtt, stb.) lebonyolítása alapvetően hivatásos képviselő feladata, további kérdések esetén a Hivatal Ügyfélszolgálata szíves rendelkezésükre áll személyesen és telefonon is.

(A professzionális képviselet ellátására jogosult szakemberek névjegyzéke a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara honlapján: http://www.szabadalmikamara.hu/ , illetve a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján: http://www.magyarugyvedikamara.hu érhető el.)


Üdvözlettel:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Ügyfélszolgálat

Forrás: http://www.szellemitulajdon.hu/online_tajekoztatas.htmlHozzászólások

Még nem szólt hozzá senki!


Hozzászólok


* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!« Vissza az előző oldalra!
Török Antal - NémetTörök Antal - MagyarTörök Antal - Angol