Szakterület

SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉGEINK:

 

- Ingyenes szaktanácsadás az ötlet- Know How- Találmány- Szabadalom, Használati mintaoltalom, Formatervezési mintaoltalom, Védjegy- cégnév-, terméknév-, logó-, szlogen-,  doménnév körében, az egyes eljárások menetével kapcsolatban

 

- Szakértői közreműködés az oltalmak megszerzésében Magyarországon SZTNH, Svájcban WIPO és az Európai Unióban EUIPO

 

- Bejelentést megelőző kutatások elkészítése, témakutatás, konkurenciafigyelés,

 

- Bejelentési ügyekben szaktanácsadás, szakértés nemzeti, közösségi (EU) és nemzetközi szinten is,

 

- Szerzői jogi ügyek - arculat-, kiadvány-, grafikai tervek-, szoftver; tanácsadás (rendezvénytervek, forgatókönyvek, diplomamunkák, stb) 

 

- Jogtulajdonosok számára védjegyfigyelés, védjegymonitoring nemzeti, közösségi (EU) és nemzetközi szinten is, 

 

- Jogtulajdonosok számára formatervezési minta monitoring, új formatervezési mintaoltalmi bejelentések figyelése nemzeti, közösségi (EU) és nemzetközi szinten is, 

 

- Szellemi tulajdonvédelmi ügyekben (felszólalási, törlési eljárások) szakértés

 

- Szakvélemények, igazságügyi szakértői vélemények elkészítése magánmegbízók részére, hatóságok (Rendőrség, NAV), Bíróság  kirendelésére, iparjogvédelmi jogok megsértése, versenytárs utánzása, szerzői jogok megsértése, jellegbitorlás, szolgai másolás, tisztességtelen piaci verseny ügyekben.

 

- Szakvélemények, igazságügyi szakértői vélemények elkészítése magánmegbízók részére, hatóságok (Rendőrség, NAV), Bíróság  kirendelésére, védjegybitorlás, szabadalombitorlás tárgyban,

 

- Iparjogvédelmi eszközök tárgyában a jogvita során, a jogsértés megállapítását követően, a keletkezett vagyoni hátrány, elmaradt licencdíj megállapítása 

 

Hasznosítási-, licenc ügyek, szellemi tulajdont érintő pályázatok.

 

- Márkavédelem, hamis áruk felderítése, megbízás alapján figyelőszolgálat ellátása

 

- Szakterületi előadások, prezentációk tartása felkérésre gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal

 

Miután észrevehetően megszaporodtak a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények, ezért szeretném felhívni a figyelmet az alábbi törvényi rendelkezésekre:

Versenytárs utánzása

Btk. 419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

6. § Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel ‑ ideértve az eredetmegjelölést is ‑ vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

 Bitorlás

384. § (1) Aki

a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz,

b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Iparjogvédelmi jogok megsértése

Btk. 388. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát

a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével,

b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával

megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése

Btk. 385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE

(2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről

5. „hamisított áruk”:

a) olyan áruk, amelyek abban a tagállamban, ahol találhatók, engedély nélkül olyan megjelöléssel vannak ellátva, amely megegyezik az ugyanolyan típusú árukra érvényesen lajstromozott védjeggyel, vagy amely nem különböztethető meg az ilyen védjegytől;

b) olyan áruk, amelyek abban a tagállamban, ahol találhatók, földrajzi árujelző tekintetében oltalom alatt álló nevet vagy kifejezést viselnek, vagy leírásukban ilyen név vagy kifejezés szerepel;

c) bármely csomagolás, címke, öntapadós címke, tájékoztató füzet, használati utasítás, garancialevél vagy egyéb hasonló tárgy – abban az esetben is, ha külön mellékelik az áruhoz –,amelyen olyan jelzés, név vagy kifejezés szerepel, amely vagy megegyezik valamely érvényesen lajstromozott védjeggyel vagy oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel, vagy lényeges jellemzőit tekintve nem különböztethető meg az ilyen védjegytől vagy földrajzi árujelzőtől; és amelyet ugyanolyan típusú árukra lehet használni, mint amelyekre vonatkozóan az említett védjegyet vagy földrajzi árujelzőt lajstromozták;

6. „kalózáruk”:

olyan áruk, amelyek abban a tagállamban, ahol találhatóak, a szerzői jog, a kapcsolódó jog vagy a formatervezésiminta-oltalom jogosultjának vagy a gyártó országban a jogosult által felhatalmazott személynek az engedélye nélkül előállított másolatok, vagy ilyen másolatokat tartalmaznak.

 

NEM SZÜKSÉGES PERESKEDNI. MEDIÁCIÓ - KÖZVETÍTÉS, VITARENDEZÉS A HOSSZADALMAS PERESKEDÉS HELYETT      

   A mediáció, a konfliktushelyzetek békés, peren kívüli rendezése. Ajánljuk a jogvitáikba mediátor bevonását szerzőknek, vállalkozóknak, vállalkozásoknak pereskedés helyett. Az önkéntes permegelőző vitarendezési eljárás keretében ugyanis békés úton rendezhetők a viták, konfliktusok hatékonyan és gyorsan, megállapodás létrehozásával.

A gazdasági mediáció alkalmazásának területei, melyekben segítség kérhető, a teljesség igénye nélkül:

A vállalkozás és üzleti partnerei között felmerülő konfliktusok

  • Szellemi tulajdonvédelmi ügyekben (pl. szerzői jogi, szabadalmi-, védjegybitorlási-, licenc ügyek)
  • A szerzők, felhasználók, hasznosítók jogvitái,
  • A hasznosítási szerződések értelmezése, felülvizsgálata
  • Teljesítésnél felmerülő problémák megoldása: minőségbeli problémák, jogosultságok
  • Közreműködés a kártérítési igények rendezésében
  • Üzleti- és franchise hálózatokban keletkező konfliktusok

 Csatolt fájl(ok):


613-842-6803 Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német